09:29, 21/04/2022

C22: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

Trong bài viết này:

  Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu C22 của CTCP 22 như sau:
  1. Ngày đăng ký cuối cùng: 04/05/2022
  2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 29/04/2022
  3. Lý do và mục đích:
       * Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022
            - Tỷ lệ phân bổ quyền: 1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết
            - Thời gian họp: 08h00 ngày 30/05/2022
            - Địa điểm tổ chức họp: Hội trường Công ty cổ phần 22 - số 763. đường Nguyễn Văn Linh, phường Sài Đồng, quận Long Biên, thành phố Hà Nội
            - Nội dung họp: + Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2021 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022; định hướng sản xuất kinh doanh 2022 – 2027;
  + Báo cáo kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2017 – 2022; định hướng hoạt động nhiệm kỳ 2022 - 2027;
  + Chiến lược phát triển doanh nghiệp giai đoạn 2021 – 2025. tầm nhìn đến năm 2030;
  + Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán;
  + Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận, cổ tức năm 2021 và kế hoạch năm 2022;
            - Nội dung họp: + Tờ trình phương án trả thù lao cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2021 và kế hoạch năm 2022;
  + Báo cáo kết quả thực hiện quỹ lương năm 2021 và kế hoạch quỹ lương năm 2022;
  + Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022;
  + Báo cáo kết quả hoạt động của Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2017 – 2022. Kế hoạch hoạt động 2022 – 2027;
  + Bầu Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2012 - 2027.

  HNX