16:14, 13/04/2022

CAN: Báo cáo sở hữu của cổ đông lớn - Nguyễn Văn Mạnh

Trong bài viết này:

  - Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Nguyễn Văn Mạnh
  - Mã chứng khoán: CAN
  - Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi trở thành cổ đông lớn: 113,000 CP (tỷ lệ 2.26%)
  - Số lượng cổ phiếu đã mua: 171,970 CP
  - Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 284,970 CP
  - Tỷ lệ cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 5.7%
  - Ngày trở thành cổ đông lớn: 06/04/2022.

  HNX