18:21, 23/02/2022

CBS: Đinh Bế Đính - Thành viên BKS - đã bán 900 CP

Trong bài viết này:

  - Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Đinh Bế Đính
  - Chức vụ hiện nay tại TCNY: Thành viên BKS
  - Mã chứng khoán: CBS
  - Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 2,500 CP (tỷ lệ 0.07%)
  - Số lượng cổ phiếu đăng ký bán: 1,500 CP
  - Số lượng cổ phiếu đã bán: 900 CP
  - Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 1,600 CP (tỷ lệ 0.05%)
  - Ngày bắt đầu giao dịch: 17/01/2022
  - Ngày kết thúc giao dịch: 18/02/2022.

  HNX