16:31, 22/09/2022

CBS: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

Trong bài viết này:

  Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu CBS của CTCP Mía đường Cao Bằng như sau:
  1. Ngày đăng ký cuối cùng: 05/10/2022
  2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 04/10/2022
  3. Lý do và mục đích:
       * Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022
            - Tỷ lệ phân bổ quyền: 1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết
            - Thời gian họp: Công ty sẽ thông báo sau
            - Địa điểm tổ chức họp: Tại trụ sở Công ty cổ phần Mía đường Cao Bằng. Địa chỉ: Tổ dân phố Đoàn Kết, thị trấn Tà Lùng, huyện Quảng Hòa, tỉnh Cao Bằng
            - Nội dung họp: Các nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông thường niên.

  HNX