09:41, 17/02/2022

CBS: Nông Thị Hoa - người có liên quan đến Ủy viên HĐQT - đã bán 500 CP

Trong bài viết này:

  - Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Nông Thị Hoa
  - Mã chứng khoán: CBS
  - Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 23,049 CP (tỷ lệ 0.65%)
  - Tên của người có liên quan tại TCNY: Nông Văn Sơn
  - Chức vụ hiện nay của NCLQ tại tổ chức niêm yết: Ủy viên HĐQT
  - Quan hệ của cá nhân thực hiện giao dịch với NCLQ: Mẹ
  - Số lượng cổ phiếu NCLQ đang nắm giữ: 31,300 CP (tỷ lệ 0.89%)
  - Số lượng cổ phiếu đăng ký bán: 23,049 CP
  - Số lượng cổ phiếu đã bán: 500 CP
  - Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 22,549 CP (tỷ lệ 0.64%)
  - Lý do không thực hiện giao dịch hết số cổ phiếu đăng ký: Do thay đổi nhu cầu cá nhân
  - Ngày bắt đầu giao dịch: 17/01/2022
  - Ngày kết thúc giao dịch: 14/02/2022.

  HNX