13:16, 17/02/2022

CBS: Nông Thị Hoa - người có liên quan đến Ủy viên HĐQT - đăng ký bán 20,000 CP

Trong bài viết này:

  - Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Nông Thị Hoa
  - Mã chứng khoán: CBS
  - Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 22,549 CP (tỷ lệ 0.64%)
  - Tên của người có liên quan tại TCNY: Nông Văn Sơn
  - Chức vụ hiện nay của NCLQ tại tổ chức niêm yết: Ủy viên HĐQT
  - Quan hệ của cá nhân thực hiện giao dịch với NCLQ: Mẹ
  - Số lượng cổ phiếu NCLQ đang nắm giữ: 31,300 CP (tỷ lệ 0.89%)
  - Số lượng cổ phiếu đăng ký bán: 20,000 CP
  - Mục đích thực hiện giao dịch: Sử dụng nhu cầu tài chính cá nhân
  - Phương thức giao dịch: Khớp lệnh
  - Ngày dự kiến bắt đầu giao dịch: 18/02/2022
  - Ngày dự kiến kết thúc giao dịch: 14/03/2022.

  HNX