14:55, 18/02/2022

CBS: Nông Thị Thủy - người có liên quan đến Chủ tịch HĐQT - đã bán 0 CP

Trong bài viết này:

  - Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Nông Thị Thủy
  - Mã chứng khoán: CBS
  - Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 3,600 CP (tỷ lệ 0.1%)
  - Tên của người có liên quan tại TCNY: Nông Văn Thuyết
  - Chức vụ hiện nay của NCLQ tại tổ chức niêm yết: Chủ tịch HĐQT
  - Quan hệ của cá nhân thực hiện giao dịch với NCLQ: Em ruột
  - Số lượng cổ phiếu NCLQ đang nắm giữ: 180,616 CP (tỷ lệ 5.12%)
  - Số lượng cổ phiếu đăng ký bán: 2,000 CP
  - Số lượng cổ phiếu đã bán: 0 CP
  - Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 3,600 CP (tỷ lệ 0.1%)
  - Lý do không thực hiện giao dịch hết số cổ phiếu đăng ký: Do thay đổi nhu cầu cá nhân
  - Ngày bắt đầu giao dịch: 17/01/2022
  - Ngày kết thúc giao dịch: 15/02/2022.

  HNX