10:01, 17/02/2022

CBS: Nông Văn ba - người có liên quan đến Ủy viên HĐQT - đã bán 0 CP

Trong bài viết này:

  - Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Nông Văn ba
  - Mã chứng khoán: CBS
  - Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 5,762 CP (tỷ lệ 0.16%)
  - Tên của người có liên quan tại TCNY: Nông Văn Lạc
  - Chức vụ hiện nay của NCLQ tại tổ chức niêm yết: Ủy viên HĐQT
  - Quan hệ của cá nhân thực hiện giao dịch với NCLQ: Em ruột
  - Số lượng cổ phiếu NCLQ đang nắm giữ: 1,591,319 CP (tỷ lệ 45.11%)
  - Số lượng cổ phiếu đăng ký bán: 3,000 CP
  - Số lượng cổ phiếu đã bán: 0 CP
  - Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 5,762 CP (tỷ lệ 0.16%)
  - Lý do không thực hiện giao dịch hết số cổ phiếu đăng ký: Do thay đổi nhu cầu cá nhân
  - Ngày bắt đầu giao dịch: 17/01/2022
  - Ngày kết thúc giao dịch: 11/02/2022.

  HNX