15:52, 28/09/2022

CBS: Nông Văn Lạc - Ủy viên HĐQT - đã bán 800,000 CP

Trong bài viết này:

  - Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Nông Văn Lạc
  - Chức vụ hiện nay tại TCNY: Ủy viên HĐQT
  - Mã chứng khoán: CBS
  - Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 1,601,419 CP (tỷ lệ 45.39%)
  - Số lượng cổ phiếu đăng ký bán: 1,586,319 CP
  - Số lượng cổ phiếu đã bán: 800,000 CP
  - Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 801,419 CP (tỷ lệ 22.72%)
  - Lý do không thực hiện giao dịch hết số cổ phiếu đăng ký: Thay đổi nhu cầu cá nhân
  - Ngày bắt đầu giao dịch: 26/09/2022
  - Ngày kết thúc giao dịch: 26/09/2022.

  HNX