10:25, 16/09/2022

CBS: Nông Văn Lạc - Ủy viên HĐQT - đăng ký bán 1,586,319 CP

Trong bài viết này:

  - Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Nông Văn Lạc
  - Chức vụ hiện nay tại TCNY: Ủy viên HĐQT
  - Mã chứng khoán: CBS
  - Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 1,601,419 CP (tỷ lệ 45.39%)
  - Số lượng cổ phiếu đăng ký bán: 1,586,319 CP
  - Mục đích thực hiện giao dịch: Giảm tỷ lệ sở hữu
  - Phương thức giao dịch: Thỏa thuận và khớp lệnh
  - Ngày dự kiến bắt đầu giao dịch: 19/09/2022
  - Ngày dự kiến kết thúc giao dịch: 14/10/2022.

  HNX