14:20, 20/09/2022

CBS: Nông Văn Sơn - Ủy viên HĐQT, Phó Tổng Giám đốc - đăng ký mua 800,000 CP

Trong bài viết này:

  - Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Nông Văn Sơn
  - Chức vụ hiện nay tại TCNY: Ủy viên HĐQT, Phó Tổng Giám đốc
  - Mã chứng khoán: CBS
  - Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 32,200 CP (tỷ lệ 0.91%)
  - Số lượng cổ phiếu đăng ký mua: 800,000 CP
  - Mục đích thực hiện giao dịch: Tăng tỷ lệ sở hữu
  - Phương thức giao dịch: Thoả thuận
  - Ngày dự kiến bắt đầu giao dịch: 22/09/2022
  - Ngày dự kiến kết thúc giao dịch: 18/10/2022.

  HNX