10:19, 23/03/2022

CDG: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

Trong bài viết này:

  Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu CDG của CTCP Cầu Đuống như sau:
  1. Ngày đăng ký cuối cùng: 30/03/2022
  2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 29/03/2022
  3. Lý do và mục đích:
       * Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022
            - Tỷ lệ phân bổ quyền: 1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết
            - Thời gian họp: Công ty sẽ thông báo trong thư mời họp
            - Địa điểm tổ chức họp: Văn phòng Công ty cổ phần Cầu Đuống
            - Nội dung họp: Theo nội dung thuộc thẩm quyền Đại hội cổ đông

  HNX