CE1: Đào Thị Liêm - Kế toán trưởng - đã bán 114,904 CP

CE1: Đào Thị Liêm - Kế toán trưởng - đã bán 114,904 CP

- Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Đào Thị Liêm
- Chức vụ hiện nay tại TCNY: Kế toán trưởng
- Mã chứng khoán: CE1
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 114,904 CP (tỷ lệ 1.92%)
- Số lượng cổ phiếu đăng ký bán: 114,904 CP
- Số lượng cổ phiếu đã bán: 114,904 CP
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 0 CP (tỷ lệ 0%)
- Ngày bắt đầu giao dịch: 28/01/2022
- Ngày kết thúc giao dịch: 28/01/2022.

HNX