15:25, 07/02/2022

CE1: Đào Thị Liêm - Kế toán trưởng - đã bán 114,904 CP

Trong bài viết này:

  - Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Đào Thị Liêm
  - Chức vụ hiện nay tại TCNY: Kế toán trưởng
  - Mã chứng khoán: CE1
  - Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 114,904 CP (tỷ lệ 1.92%)
  - Số lượng cổ phiếu đăng ký bán: 114,904 CP
  - Số lượng cổ phiếu đã bán: 114,904 CP
  - Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 0 CP (tỷ lệ 0%)
  - Ngày bắt đầu giao dịch: 28/01/2022
  - Ngày kết thúc giao dịch: 28/01/2022.

  HNX