10:37, 19/07/2022

CE1: Ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức bằng tiền mặt

Trong bài viết này:

  Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu CE1 của CTCP Xây dựng và Thiết bị Công nghiệp CIE1 như sau:
  1. Ngày đăng ký cuối cùng: 29/07/2022
  2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 28/07/2022
  3. Lý do và mục đích:
       * Trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2020
            - Tỷ lệ thực hiện: 5%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 500 đồng)
            - Thời gian thực hiện: 19/08/2022
            - Địa điểm thực hiện:
                 + Chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Công ty cổ phần Xây dựng và Thiết bị Công nghiệp CIE1 tại Lô 22+23. KCN Quang Minh, thị trấn Quang Minh, huyện Mê Linh, thành phố Hà Nội vào các ngày làm việc từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần, bắt đầu từ ngày 19/08/2022 và xuất trình chứng minh nhân dân.
                 + Chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký (TVLK) nơi mở tài khoản lưu ký.

  HNX