13:50, 13/09/2022

CHDB2204: Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền do đáo hạn

Trong bài viết này:

    Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền do đáo hạn Chứng quyền HDB/VCSC/M/Au/T/A1 (mã CK: CHDB2204) do Công ty Cổ phần Chứng khoán Bản Việt phát hành như sau:

    Tài liệu đính kèm

    HOSE