09:20, 06/05/2022

CHP: Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức năm 2021 bằng tiền

Trong bài viết này:

    Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM thông báo về ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức năm 2021 bằng tiền của Công ty Cổ phần Thủy điện Miền Trung (mã CK: CHP) như sau:

    HOSE