18:15, 15/06/2022

CHPG2212: Quyết định chấp thuận niêm yết chứng quyền có bảo đảm

Trong bài viết này:

    Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM công bố Quyết định chấp thuận đăng ký niêm yết chứng quyền có bảo đảm Chứng quyền.HPG.KIS.M.CA.T.20 (mã CK: CHPG2212) do Công ty Cổ phần Chứng khoán KIS Việt Nam phát hành như sau:

    Tài liệu đính kèm

    HOSE