09:29, 22/06/2022

CHPG2214: Quyết định chấp thuận niêm yết chứng quyền có bảo đảm

Trong bài viết này:

    Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM công bố Quyết định chấp thuận đăng ký niêm yết chứng quyền có bảo đảm Chứng quyền.HPG.KIS.M.CA.T.21 (mã CK: CHPG2214) do Công ty Cổ phần Chứng khoán KIS Việt Nam phát hành như sau:

    Tài liệu đính kèm

    HOSE