17:32, 05/08/2022

CMC: Báo cáo thay đổi sở hữu cổ phiếu của cổ đông lớn - Ngô Thị Thanh Huyền

Trong bài viết này:

  - Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Ngô Thị Thanh Huyền
  - Họ tên người có liên quan: Nguyễn Văn Thịnh
  - Mối quan hệ: Chồng
  - Tỷ lệ nắm giữ: 0%
  - Họ tên người có liên quan: Ngô Thị Phong Nhã
  - Mối quan hệ: Em ruột
  - Tỷ lệ nắm giữ: 0.01%
  - Mã chứng khoán: CMC
  - Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 494,100 CP (tỷ lệ 10.83%)
  - Số lượng cổ phiếu đã mua: 8,100 CP
  - Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 502,200 CP (tỷ lệ 11.01%)
  - Số lượng cổ phiếu nắm giữ của người có liên quan: 750 CP
  - Tỷ lệ cổ phiếu nắm giữ của người có liên quan: 0.02%
  - Số lượng cổ phiếu nắm giữ cùng người có liên quan: 502,950 CP
  - Tỷ lệ nắm giữ cùng người có liên quan: 11.03%
  - Lý do thay đổi sở hữu: Tăng tỷ lệ nắm giữ
  - Ngày giao dịch thay đổi tỷ lệ sở hữu: 29/07/2022.

  HNX