16:53, 20/04/2022

CMC: Báo cáo thay đổi sở hữu cổ phiếu của cổ đông lớn - Ngô Thu Hương

Trong bài viết này:

  - Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Ngô Thu Hương
  - Mã chứng khoán: CMC
  - Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 217,900 CP (tỷ lệ 4.78%)
  - Số lượng cổ phiếu đã bán: 26,500 CP
  - Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 191,400 CP (tỷ lệ 4.2%)
  - Lý do thay đổi sở hữu: Nhu cầu tài chính cá nhân
  - Ngày giao dịch thay đổi tỷ lệ sở hữu: 18/04/2022.

  HNX