17:10, 10/05/2022

CMC: Ngô Thị Mùi - người có liên quan đến Chủ tịch HĐQT - đã bán 8,000 CP

Trong bài viết này:

  - Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Ngô Thị Mùi
  - Mã chứng khoán: CMC
  - Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 221,200 CP (tỷ lệ 4.85%)
  - Tên của người có liên quan tại TCNY: Ngô Phương Anh
  - Quan hệ của cá nhân thực hiện giao dịch với NCLQ: Mẹ
  - Số lượng cổ phiếu NCLQ đang nắm giữ: 220,500 CP (tỷ lệ 4.83%)
  - Tên của người có liên quan tại TCNY: Ngô Trọng Vinh
  - Chức vụ hiện nay của NCLQ tại tổ chức niêm yết: Chủ tịch HĐQT
  - Quan hệ của cá nhân thực hiện giao dịch với NCLQ: Em dâu
  - Số lượng cổ phiếu NCLQ đang nắm giữ: 1,427,650 CP (tỷ lệ 31.3%)
  - Số lượng cổ phiếu đăng ký bán: 9,000 CP
  - Số lượng cổ phiếu đã bán: 8,000 CP
  - Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 213,200 CP (tỷ lệ 4.67%)
  - Ngày bắt đầu giao dịch: 08/04/2022
  - Ngày kết thúc giao dịch: 06/05/2022.

  HNX