15:00, 01/03/2022

CMK: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

Trong bài viết này:

  Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu CMK của CTCP Cơ khí Mạo Khê - Vinacomin như sau:
  1. Ngày đăng ký cuối cùng: 22/03/2022
  2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 21/03/2022
  3. Lý do và mục đích:
       * Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022
            - Tỷ lệ phân bổ quyền: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết
            - Thời gian họp: Dự kiến 20/04/2022
            - Địa điểm tổ chức họp: Tại Công ty cổ phần Cơ khí Mạo Khê – Vinacomin
            - Nội dung họp: Các nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông

  HNX