CMK: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

CMK: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu CMK của CTCP Cơ khí Mạo Khê - Vinacomin như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 22/03/2022
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 21/03/2022
3. Lý do và mục đích:
     * Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết
          - Thời gian họp: Dự kiến 20/04/2022
          - Địa điểm tổ chức họp: Tại Công ty cổ phần Cơ khí Mạo Khê – Vinacomin
          - Nội dung họp: Các nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông

HNX