09:33, 07/03/2022

CMT: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

Trong bài viết này:

  Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu CMT của CTCP Công nghệ Mạng và Truyền Thông như sau:
  1. Ngày đăng ký cuối cùng: 18/03/2022
  2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 17/03/2022
  3. Lý do và mục đích:
       * Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022
            - Tỷ lệ phân bổ quyền: 1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết
            - Thời gian họp: Từ ngày 18/04/2022 đến 29/04/2022
            - Địa điểm tổ chức họp: Công ty sẽ thông báo sau
            - Nội dung họp: + Thông qua báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2021;
  + Thông qua báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2021 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022;
  + Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2021;
  + Thông qua kế hoạch chi trả thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2022;
  + Thông qua giao dịch chuyển nhượng của ông Lê Ngọc Tú – Thành viên Hội đồng quản trị;
  + Các nội dung khác thuộc thẩm quyền biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông.

  HNX