16:35, 07/09/2022

CNVL2203: Thông báo về việc lập danh sách người sở hữu chứng quyền tại ngày đáo hạn

Trong bài viết này:

    Công ty Cổ phần Chứng khoán Bản Việt thông báo về việc lập danh sách người sở hữu chứng quyền tại ngày đáo hạn Chứng quyền NVL/VCSC/M/Au/T/A1 (mã CK: CNVL2203) như sau:

    Tài liệu đính kèm

    HOSE