17:17, 14/09/2022

CRE: Báo cáo kết quả giao dịch quyền mua cổ phiếu của người có liên quan đến Người nội bộ Nguyễn Hoàng Minh, Trần Thị Mai Hương

Trong bài viết này:

    Nguyễn Hoàng Minh, Trần Thị Mai Hương báo cáo kết quả giao dịch quyền mua cổ phiếu của người có liên quan đến Người nội bộ Công ty Cổ phần Bất động sản Thế Kỷ như sau:

    Tài liệu đính kèm:
    20220914_20220914 - CRE- BaoCaoKetQuaGiaoDichQuyenMuaCoPhieu_NCLQCNNB_NguyenHoangMinh.pdf
    20220914_20220914 - CRE- BaoCaoKetQuaGiaoDichQuyenMuaCoPhieu_NCLQCNNB_TranThiMaiHuong.pdf

    HOSE