CRE: Thông báo giao dịch quyền mua cổ phiếu của người nội bộ Lê Thị Lan

CRE: Thông báo giao dịch quyền mua cổ phiếu của người nội bộ Lê Thị Lan

 Lê Thị Lan thông báo giao dịch quyền mua cổ phiếu của người nội bộ  Công ty Cổ phần Bất động sản Thế Kỷ như sau:

HOSE

Tài liệu đính kèm