16:47, 09/09/2022

CRE: Thông báo thay đổi thời gian chuyển nhượng quyền mua, thời gian nộp tiền đăng ký mua cổ phiếu

Trong bài viết này:

     Công ty Cổ phần Bất động sản Thế Kỷ thông báo thay đổi thời gian chuyển nhượng quyền mua, thời gian nộp tiền đăng ký mua cổ phiếu như sau:

    Tài liệu đính kèm

    HOSE