10:56, 28/06/2022

CSTB2214: Quyết định chấp thuận niêm yết chứng quyền có bảo đảm

Trong bài viết này:

    Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM công bố Quyết định chấp thuận niêm yết chứng quyền có bảo đảm Chứng quyền STB/BSC/C/7M/EU/Cash/2022-01 (mã CK: CSTB2214) do CTCP Chứng khoán Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam phát hành như sau:

    Tài liệu đính kèm

    HOSE