CT6: Ngày đăng ký cuối cùng Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên nhiệm kỳ 2022 - 2027

CT6: Ngày đăng ký cuối cùng Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên nhiệm kỳ 2022 - 2027

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu CT6 của CTCP Công trình 6 như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 25/03/2022
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 24/03/2022
3. Lý do và mục đích:
     * Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên nhiệm kỳ 2022 - 2027
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết
          - Thời gian họp: Dự kiến từ ngày 10/04/2022 đến 30/04/2022. Ngày cụ thể tổ chức Công ty sẽ thông báo sau
          - Địa điểm tổ chức họp: Tại hội trường tầng 4 - Công ty cổ phần công trình 6 - Tổ 36 thị trấn Đông Anh, huyện Đông Anh, Hà Nội.
          - Nội dung họp: Dự thảo nội dung báo cáo, chương trình, nghị quyết Đại hội sẽ được thông báo sau trên Website công ty và gửi tới các cổ đông theo danh sách do VSD cung cấp.

HNX