CTT: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

CTT: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu CTT của CTCP Chế tạo máy - Vinacomin như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 25/03/2022
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 24/03/2022
3. Lý do và mục đích:
     * Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 1:1 (01 cổ phiếu - 01 quyền biểu quyết)
          - Thời gian họp: Công ty sẽ thông báo tới các cổ đông trong thư mời họp và đăng tin trên Website của Công ty
          - Địa điểm tổ chức họp: Số 486 đường Trần Phú, phường Cẩm Thủy, Tp.Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh
          - Nội dung họp: + Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2021 và phương hướng sản xuất kinh doanh năm 2022;
+ Báo cáo tài chính năm 2021 đã dược kiểm toán và Báo cáo của Ban kiểm soát thẩm định báo cáo tài chính năm 2021;
+ Phân phối lợi nhuận năm 2021;
+ Báo cáo tiền thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2021;
+ Các vấn đề quan trọng khác.

HNX