14:53, 15/03/2022

CTT: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

Trong bài viết này:

  Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu CTT của CTCP Chế tạo máy - Vinacomin như sau:
  1. Ngày đăng ký cuối cùng: 25/03/2022
  2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 24/03/2022
  3. Lý do và mục đích:
       * Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022
            - Tỷ lệ phân bổ quyền: 1:1 (01 cổ phiếu - 01 quyền biểu quyết)
            - Thời gian họp: Công ty sẽ thông báo tới các cổ đông trong thư mời họp và đăng tin trên Website của Công ty
            - Địa điểm tổ chức họp: Số 486 đường Trần Phú, phường Cẩm Thủy, Tp.Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh
            - Nội dung họp: + Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2021 và phương hướng sản xuất kinh doanh năm 2022;
  + Báo cáo tài chính năm 2021 đã dược kiểm toán và Báo cáo của Ban kiểm soát thẩm định báo cáo tài chính năm 2021;
  + Phân phối lợi nhuận năm 2021;
  + Báo cáo tiền thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2021;
  + Các vấn đề quan trọng khác.

  HNX