14:42, 23/05/2022

CTX: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

Trong bài viết này:

  Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu CTX của Tổng công ty cổ phần Đầu tư xây dựng và Thương mại Việt Nam như sau:
  1. Ngày đăng ký cuối cùng: 06/06/2022
  2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 03/06/2022
  3. Lý do và mục đích:
       * Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022
            - Tỷ lệ phân bổ quyền: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết
            - Thời gian họp: Dự kiến ngày 30/06/2022
            - Địa điểm tổ chức họp: Trụ sở Công ty, nhà HH2 đường Dương Đình Nghệ, phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội
            - Nội dung họp: + Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị;
  + Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát;
  + Thông qua thù lao Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát;
  + Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022;
  + Thông qua phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn cổ phần từ nguồn lợi nhuận sau thuế chưa phân phối;
  + Thông qua việc sửa đổi Điều lệ Công ty;
  + Bầu thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát.

  HNX