13:36, 26/08/2022

CVIC2206: Quyết định hủy niêm yết chứng quyền có bảo đảm

Trong bài viết này:

    Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM công bố Quyết định chấp thuận hủy niêm yết chứng quyền có bảo đảm Chứng quyền CVIC01MBS22CE (mã CK: CVIC2206) do Công ty Cổ phần Chứng khoán MB phát hành như sau:

    Tài liệu đính kèm

    HOSE