14:26, 17/08/2022

CVN: Báo cáo thay đổi sở hữu cổ phiếu của cổ đông lớn - Nguyễn Mạnh Cường

Trong bài viết này:

  - Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Nguyễn Mạnh Cường
  - Mã chứng khoán: CVN
  - Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 3,000,000 CP (tỷ lệ 10.1%)
  - Số lượng cổ phiếu đã bán: 1,200,000 CP
  - Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 1,800,000 CP (tỷ lệ 6.06%)
  - Lý do thay đổi sở hữu: Bán
  - Ngày giao dịch thay đổi tỷ lệ sở hữu: 09/08/2022.

  HNX