17:35, 22/07/2022

DAH: Nhắc nhở chậm công bố thay đổi mô hình công ty và loại BCTC

Trong bài viết này:

    Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM nhắc nhở chậm công bố thay đổi mô hình công ty và loại BCTC đối với Công ty Cổ phần Tập đoàn Khách sạn Đông Á như sau:

    Tài liệu đính kèm

    HOSE