09:04, 06/07/2022

DAN: Dương Chí Toản - Phó Tổng Giám đốc - đã bán 25,000 CP

Trong bài viết này:

  - Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Dương Chí Toản
  - Chức vụ hiện nay tại TCNY: Phó Tổng Giám đốc
  - Mã chứng khoán: DAN
  - Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 25,000 CP (tỷ lệ 0.12%)
  - Số lượng cổ phiếu đăng ký bán: 25,000 CP
  - Số lượng cổ phiếu đã bán: 25,000 CP
  - Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 0 CP (tỷ lệ 0%)
  - Ngày bắt đầu giao dịch: 28/06/2022
  - Ngày kết thúc giao dịch: 28/06/2022.

  HNX