16:43, 19/09/2022

DAN: Mai Đăng Đẩu - Phó Tổng Giám đốc - đăng ký bán 55,000 CP

Trong bài viết này:

  - Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Mai Đăng Đẩu
  - Chức vụ hiện nay tại TCNY: Phó Tổng Giám đốc
  - Mã chứng khoán: DAN
  - Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 55,000 CP (tỷ lệ 0.26%)
  - Số lượng cổ phiếu đăng ký bán: 55,000 CP
  - Mục đích thực hiện giao dịch: giải quyết tài chính cá nhân
  - Phương thức giao dịch: Thỏa thuận và khớp lệnh
  - Ngày dự kiến bắt đầu giao dịch: 22/09/2022
  - Ngày dự kiến kết thúc giao dịch: 20/10/2022.

  HNX