17:05, 29/06/2022

DAN: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022

Trong bài viết này:

  Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu DAN của CTCP Dược Danapha như sau:
  1. Ngày đăng ký cuối cùng: 07/07/2022
  2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 06/07/2022
  3. Lý do và mục đích:
       * Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022
            - Tỷ lệ phân bổ quyền: 01 cổ phiếu - 01 quyền biểu quyết
            - Thời gian họp: 08/08/2022
            - Địa điểm tổ chức họp: Công ty cổ phần Dược Danapha (253 Dũng Sĩ Thanh Khê, phường Thanh Khê Tây, quận Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng).
            - Nội dung họp: + Thông qua việc cổ đông hiện hữu nhận chuyển nhượng cổ phiếu để tăng tổng tỷ lệ sở hữu lên trên 51% và đến mức tối đa số cổ phiếu đang lưu hành của Công ty cổ phần Dược Danapha mà không phải thực hiện thủ tục chào mua công khai;
  + Thông qua việc điều chỉnh phương án sử dụng vốn từ đợt phát hành trái phiếu chuyển đổi năm 2017;
  + Thông qua việc điều chỉnh cơ cấu nguồn vốn đầu tư Dự án Nhà máy sản xuất dược phẩm và Trung tâm nghiên cứu phát triển công nghệ cao Danapha;
            - Nội dung họp: + Thông qua việc thay đổi mục đích sử dụng đất với với Lô đất A24 đường Nguyễn Văn Linh;
  + Các nội dung khác (nếu có) thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông;

  HNX