09:42, 05/07/2022

DAN: Nguyễn Hoàng Giang - Trưởng Ban kiểm soát - đăng ký bán 5,000 CP

Trong bài viết này:

  - Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Nguyễn Hoàng Giang
  - Chức vụ hiện nay tại TCNY: Trưởng Ban kiểm soát
  - Mã chứng khoán: DAN
  - Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 5,000 CP (tỷ lệ 0.02%)
  - Số lượng cổ phiếu đăng ký bán: 5,000 CP
  - Mục đích thực hiện giao dịch: giải quyết tài chính cá nhân
  - Phương thức giao dịch: Thỏa thuận và khớp lệnh
  - Ngày dự kiến bắt đầu giao dịch: 06/07/2022
  - Ngày dự kiến kết thúc giao dịch: 04/08/2022.

  HNX