13:23, 22/08/2022

DBW: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022

Trong bài viết này:

  Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu DBW của CTCP Cấp nước Điện Biên như sau:
  1. Ngày đăng ký cuối cùng: 05/09/2022
  2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 31/08/2022
  3. Lý do và mục đích:
       * Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022
            - Tỷ lệ phân bổ quyền: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết
            - Thời gian họp: Dự kiến ngày 30/09/2022
            - Địa điểm tổ chức họp: Hội trường Công ty cổ phần Cấp nước Điện Biên, phố 1. phường Him Lam, thành phố Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên
            - Nội dung họp: + Thông qua việc hủy tư cách công ty đại chúng, hủy đăng ký niêm yết cổ phiếu trên Sàn giao dịch chứng khoán Upcom và hủy đăng ký cổ phiếu tập trung tại VSD của Công ty cổ phần Cấp nước Điện Biên.
  + Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông (nếu có).

  HNX