16:00, 30/05/2022

DCS: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

Trong bài viết này:

  Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu DCS của CTCP Tập Đoàn Đại Châu như sau:
  1. Ngày đăng ký cuối cùng: 07/06/2022
  2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 06/06/2022
  3. Lý do và mục đích:
       * Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022
            - Tỷ lệ phân bổ quyền: 1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết
            - Thời gian họp: Dự kiến ngày 29/06/2022
            - Địa điểm tổ chức họp: Dự kiến tại Sảnh tầng 1. Nhà văn hóa quận Tây Hồ - Số 691 Lạc Long Quân, Tây Hồ, TP Hà Nội
            - Nội dung họp: Theo các nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

  HNX