17:25, 27/09/2022

DGW: Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của Người nội bộ Tô Tiểu Ngọc

Trong bài viết này:

    Tô Tiểu Ngọc báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của Người nội bộ Công ty Cổ phần Thế Giới Số như sau:

    Tài liệu đính kèm

    HOSE