14:21, 09/06/2022

DHD: Nguyễn Trung Việt - Chủ tịch HĐQT - đã mua 0 CP

Trong bài viết này:

  - Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Nguyễn Trung Việt
  - Chức vụ hiện nay tại TCNY: Chủ tịch HĐQT
  - Mã chứng khoán: DHD
  - Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 4,877,160 CP (tỷ lệ 40.64%)
  - Số lượng cổ phiếu đăng ký mua: 100,000 CP
  - Số lượng cổ phiếu đã mua: 0 CP
  - Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 4,877,160 CP (tỷ lệ 40.64%)
  - Lý do không thực hiện giao dịch hết số cổ phiếu đăng ký: thay đổi kế hoạch giao dịch
  - Ngày bắt đầu giao dịch: 26/05/2022
  - Ngày kết thúc giao dịch: 02/06/2022.

  HNX