DHG: Bổ nhiệm Bà Trần Thị Nhung Gấm kiêm nhiệm chức vụ Thư ký HĐQT, người phụ trách quản trị Công ty thay cho Bà Dương Kim Loan

DHG: Bổ nhiệm Bà Trần Thị Nhung Gấm kiêm nhiệm chức vụ Thư ký HĐQT, người phụ trách quản trị Công ty thay cho Bà Dương Kim Loan

Công ty Cổ phần Dược Hậu Giang thông báo thay đổi nhân sự công ty như sau:

HOSE


Tài liệu đính kèm