DHM: Nghị quyết HĐQT về việc huy động tài sản đảm bảo cho hạn mức tín dụng tại BIDV và Vietinbank

DHM: Nghị quyết HĐQT về việc huy động tài sản đảm bảo cho hạn mức tín dụng tại BIDV và Vietinbank

Công ty Cổ phần Thương mại & Khai thác Khoáng sản Dương Hiếu thông báo Nghị quyết HĐQT về việc huy động tài sản đảm bảo cho hạn mức tín dụng tại BIDVVietinbank như sau:

HOSE

Tài liệu đính kèm