17:05, 25/01/2022

DIC: Phạm Hữu Long - Ủy viên HĐQT - đã bán 70,000 CP

Trong bài viết này:

  - Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Phạm Hữu Long
  - Chức vụ hiện nay tại TCNY: Ủy viên HĐQT
  - Mã chứng khoán: DIC
  - Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 100,050 CP (tỷ lệ 0.38%)
  - Số lượng cổ phiếu đăng ký bán: 70,000 CP
  - Số lượng cổ phiếu đã bán: 70,000 CP
  - Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 30,050 CP (tỷ lệ 0.12%)
  - Ngày bắt đầu giao dịch: 21/12/2021
  - Ngày kết thúc giao dịch: 19/01/2022.

  HNX