Điều chỉnh bút toán, HDA hoàn thành mục tiêu lợi nhuận 2020

Điều chỉnh bút toán, HDA hoàn thành mục tiêu lợi nhuận 2020

Ngày 15/04, CTCP Hãng sơn Đông Á (HNX: HDA) đã có văn bản giải trình về chênh lệch kết quả lãi ròng giữa báo cáo tự lập và báo cáo kiểm toán năm 2020.

Lãi ròng của HDA thể hiện trong BCTC kiểm toán là hơn 10 tỷ đồng, tăng gần 33% so với kết quả ghi nhận trong báo cáo tự lập. HDA giải trình nguyên nhân dẫn đến chênh lệch là do đối trừ doanh thu cũng như giá vốn giữa công ty mẹ và các công ty con.

Cùng với đó là việc Công ty điều chỉnh hạch toán và phân loại lại chi phí bán hàng và quản lý doanh nghiệp, đồng thời xác định lại số thuế TNDN theo các bút toán đã điều chỉnh.

Như vậy, việc điều chỉnh bút toán đã giúp Công ty hoàn thành mục tiêu lãi trước thuế 13 tỷ đồng theo kế hoạch được thông qua tại ĐHĐCĐ thường niên 2020, tuy nhiên, chỉ tiêu doanh thu thuần vẫn giữ nguyên mức thực hiện 89%.

Chênh lệch kết quả kinh doanh năm 2020 trước và sau kiểm toán của HDA. Đvt: Tỷ đồng
Nguồn: BCTC năm 2020 kiểm toán và tự lập của HDA

Tính đến cuối năm 2020, tổng tài sản của HDA tăng 6% so với đầu năm, đạt gần 374 tỷ đồng. Tiền và các khoản tương đương tiền giảm 31%, còn 40 tỷ đồng; ngược lại, hàng tồn kho của Công ty tăng 21%, lên gần 49 tỷ đồng. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang của HDA ghi nhận hơn 64 tỷ đồng, gấp gần 6 lần thời điểm đầu năm, trong đó hơn 25 tỷ đồng là khoản phát sinh cho dây chuyền máy móc sản xuất sơn - trong khi đầu năm không ghi nhận khoản này.

Nợ phải trả tại ngày 31/12/2020 của HDA tăng 8% so với cuối năm 2019, lên gần 171 tỷ đồng. Các khoản vay nợ tài chính ngắn hạn và dài hạn của Công ty lần lượt tăng 4% và 19%, lên 70 tỷ đồng và 17 tỷ đồng.

Hà Lễ

FILI

Giao dịch chứng khoán miễn phí trọn đời với Entrade X by DNSE

  • Mua cổ phiếu, chứng chỉ quỹ miễn phí
  • Đầu tư thông minh với Entrade X
  • Không thu phí duy trì tài khoản
  • Mở tài khoản chứng khoán trong 1 phút