DNM lỗ nặng sau soát xét, nhận loạt ý kiến ngoại trừ 

Sau soát xét, Tổng CTCP Y tế Danameco (HNX: DNM) chuyển từ lãi sang lỗ gần 26 tỷ đồng và còn nhận thêm loạt ý kiến ngoại trừ của kiểm toán.

DNM lỗ nặng sau soát xét, nhận loạt ý kiến ngoại trừ 

Sau soát xét, Tổng CTCP Y tế Danameco (HNX: DNM) chuyển từ lãi sang lỗ gần 26 tỷ đồng và còn nhận thêm loạt ý kiến ngoại trừ của kiểm toán.

So với báo cáo tự lập, các chi phí đồng loạt tăng mạnh trong khi doanh thu thuần giảm là nguyên nhân chính khiến DNM chuyển từ lãi hơn 13 tỷ đồng sang lỗ ròng 6 tháng đầu năm gần 26 tỷ đồng sau soát xét.

Trong đó, giá vốn tăng 23% (tăng hơn 34 tỷ đồng), chi phí lãi vay tăng 24% (tăng gần 2 tỷ đồng) và chi phí quản lý doanh nghiệp tăng 13% (tăng gần 2 tỷ đồng) so với báo cáo tự lập. Ngược lại, doanh thu thuần giảm 3% (giảm hơn 6 tỷ đồng).

Không những vậy, đơn vị kiểm toán còn đưa ra loạt ý kiến ngoại trừ về các số liệu giá vốn, hàng tồn kho và công nợ,... của DNM.

Cụ thể, kiểm toán từ chối đưa ra kết luận về tính phù hợp với giá vốn hàng bán 6 tỷ đồng và khoản doanh thu trị giá hơn 2 tỷ đồng của DNM trong 6 tháng đầu năm nay.

Về hàng tồn kho và công nợ, kiểm toán không thể đưa ra ý kiến về tính hiện hữu của hàng tồn kho là linh kiện máy thở, tương ứng là khoản nợ phải trả nhà cung cấp số tiền gần 9 tỷ đồng.

Bên cạnh đó, kiểm toán viên nhận thấy không có sự hợp lý về thời điểm ghi nhận doanh thu và giá vốn của lô hàng hóa với số tiền hơn 28 tỷ đồng. Ngoài ra, một khoản hoàn nhập dự phòng giảm giá hàng tồn kho gần 1.7 tỷ đồng theo kiểm toán là chưa đúng quy định.

Hơn nữa, đơn vị kiểm toán cũng từ chối xác định tính hiện hữu của tài sản là máy móc, thiết bị (nguyên giá 37 tỷ đồng) đang được công ty dùng cho hoạt động liên kết với Bệnh viện TW Thái Nguyên.

Nguyên nhân do kiểm toán viên không được cung cấp các biên bản bàn giao tài sản liên kết, các tài liệu kế toán có liên quan đến phân chia kết quả hằng năm, các hồ sơ khác có liên quan.

Cũng theo kiểm toán viên, căn cứ vào báo cáo tài chính các năm 2020 và 2021, toàn bộ chi phí khấu hao của các tài sản trên là 13 tỷ đồng, đã được phản ánh vào kết quả kinh doanh các năm tương ứng của Công ty mà không phân bổ cho bên liên kết.

Riêng chi phí khấu hao 6 tháng đầu năm 2022 của các tài sản này thì Công ty chưa thực hiện trích (ước tính 2 tỷ đồng). Công ty cũng chưa ghi nhận kết quả (lãi hoặc lỗ) từ hoạt động liên kết trên từ năm 2020 đến nay.

Thêm một vấn đề kiểm toán nêu ra là DNM đã chốt danh sách cổ đông để chia cổ tức bằng cổ phiếu tại ngày 28/06 với số tiền gần 8.8 tỷ đồng, vượt quá nguồn lợi nhuận sau thuế chưa phân phối gần 6.2 tỷ đồng.

Khang Di

FILI