16:02, 17/05/2022

DNP: Ngô Đức Vũ - Phó Chủ tịch HĐQT - đăng ký bán 121,000 CP

Trong bài viết này:

  - Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Ngô Đức Vũ
  - Chức vụ hiện nay tại TCNY: Phó Chủ tịch HĐQT
  - Mã chứng khoán: DNP
  - Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 121,036 CP (tỷ lệ 0.1%)
  - Số lượng cổ phiếu đăng ký bán: 121,000 CP
  - Mục đích thực hiện giao dịch: Cơ cấu lại danh mục đầu tư
  - Phương thức giao dịch: Thỏa thuận và khớp lệnh
  - Ngày dự kiến bắt đầu giao dịch: 20/05/2022
  - Ngày dự kiến kết thúc giao dịch: 31/05/2022.

  HNX