06:56, 16/04/2022

DNP: Phan Thùy Giang - Ủy viên HĐQT, Phó Tổng Giám đốc - đã bán 80,797 CP

Trong bài viết này:

  - Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Phan Thùy Giang
  - Chức vụ hiện nay tại TCNY: Ủy viên HĐQT, Phó Tổng Giám đốc
  - Mã chứng khoán: DNP
  - Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 80,797 CP (tỷ lệ 0.07%)
  - Số lượng cổ phiếu đăng ký bán: 80,797 CP
  - Số lượng cổ phiếu đã bán: 80,797 CP
  - Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 0 CP (tỷ lệ 0%)
  - Ngày bắt đầu giao dịch: 13/04/2022
  - Ngày kết thúc giao dịch: 13/04/2022.

  HNX