Doanh thu tăng, TXM vẫn lỗ trong quý 3

Doanh thu tăng, TXM vẫn lỗ trong quý 3

Mặc dù doanh thu thuần tăng 18% so với cùng kỳ năm trước, nhưng CTCP VICEM Thạch cao Xi măng (HNXTXM) vẫn lỗ gần 2 tỷ đồng trong quý 3.

Nguyên nhân chính do tỷ lệ tăng giá vốn cao hơn doanh thu, ở mức 36%, khiến lợi nhuận gộp giảm 34% so cùng kỳ, còn hơn 7 tỷ đồng. Biên lãi gộp cũng giảm từ 25% xuống còn 14%.

Lợi nhuận không đủ bù đắp chi phí bán hàng với hơn 6 tỷ đồng và chi phí quản lý hơn 3 tỷ đồng nên TXM lỗ ròng gần 2 tỷ đồng trong quý 3 mặc dù doanh thu thuần tăng 18% so cùng kỳ, đạt hơn 51 tỷ đồng.

Tính chung 9 tháng đầu năm, tuy doanh thu thuần tăng 34% so cùng kỳ nhưng TXM vẫn lỗ ròng gần 3 tỷ đồng.

Năm 2021, TXM đặt mục tiêu doanh thu hơn 234 tỷ đồng, tăng 41% và lợi nhuận sau thuế chỉ ở mức 530 triệu đồng, tăng 52% so với năm 2020. Với 9 tháng đầu năm thua lỗ gần 3 tỷ đồng, TXM chỉ còn kỳ vọng vào kết quả quý 4/2021 mới có thể hoàn thành mục tiêu đề ra cho cả năm.

Tại ngày 30/09/2021, tổng tài sản của TXM xấp xỉ mức đầu năm với gần 137 tỷ đồng. Trong đó, các khoản phải thu ngắn hạn chiếm đến 93% tổng tài sản, tăng 26% so với đầu năm, lên gần 127 tỷ đồng.

Đáng chú ý, tiền và các khoản tương đương tiền giảm mạnh đến 78% so với đầu năm, còn hơn 7 tỷ đồng.

Nợ phải trả chỉ chiếm 18% tổng nguồn vốn, giá trị hơn 24 tỷ đồng, tăng 19% so với đầu năm, chủ yếu do phải trả người bán ngắn hạn tăng 29%, lên gần 19 tỷ đồng. Công ty không có dư nợ vay tài chính.

Khang Di

FILI

Giao dịch chứng khoán miễn phí trọn đời với Entrade X by DNSE

  • Mua cổ phiếu, chứng chỉ quỹ miễn phí
  • Đầu tư thông minh với Entrade X
  • Không thu phí duy trì tài khoản
  • Mở tài khoản chứng khoán trong 1 phút